Voor het huren van een motor bent u bij AMCT Motorrent Maastricht aan het juiste adres. Motoren worden uitstekend onderhouden en regelmatig vernieuwd.

We hebben de volgende motoren in de verhuur:

HONDA CBF 600N

HONDA NT 700 VA Deauville

TARIEVEN AMCT MOTORVERHUUR - 2016

HONDA CBF 600N

 

 

• per dag: € 85,-  / 250 km. vrij*

• 2 dagen: € 155,-  / 450 km. vrij*

• 3 dagen: € 205,-  / 600 km. vrij*

• 4 dagen: € 255,-  / 750 km. vrij*

• 5 dagen: € 290,-  / 850 km. vrij*

• 6 dagen: € 335,-  / 1000 km. vrij*

• 7 dagen: € 350,-  / 1150 km. vrij*

• 8 dagen of langer: prijs op aanvraag

* meerprijs: € 0,14 per gereden km.

 

Eigen risico:

• per huurcontract:  € 1250,-

• afkoopbaar tot  € 340,- à € 10,- voor 1 dag

(2 dagen: € 18,-; 3 dagen of meer: € 24,-)

HONDA NT 700 VA Deauville
incl. koffers en navigatie

 

• per dag: € 97,-  / 250 km. vrij*

• 2 dagen: € 175,-  / 450 km. vrij*

• 3 dagen: € 225,-  / 600 km. vrij*

• 4 dagen: € 275,-  / 750 km. vrij*

• 5 dagen: € 310,-  / 850 km. vrij*

• 6 dagen: € 355,-  / 1000 km. vrij*

• 7 dagen: € 380,-  / 1150 km. vrij*

• 8 dagen of langer: prijs op aanvraag

* meerprijs: € 0,14 per gereden km.

 

Eigen risico:

• per huurcontract:  € 1500,-

• afkoopbaar tot  € 400,- à € 10,- voor 1 dag

(2 dagen: € 18,-; 3 dagen of meer: € 24,-)

 

Borgsom: € 275,-;

 

Bij ondertekening huurcontract meenemen: paspoort; kopie motorrijbewijs;
huurbedrag (liefst in contanten); borgsom (liefst in contanten)

 

Vooruitbetaling bij reservering:

per motor per gereserveerde dag: € 15,-

(contant te betalen of over te maken op ING-rekeningnummer NL76INGB0004073428 t.n.v. AMCT Maastricht)

 

RESERVERINGSFORMULIER

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Dank.

Formulier hebben wij ontvangen.

U ontvangt van ons zsm bericht.

Voor het ophalen en terugbrengen van de motor(en) bent u niet gebonden aan kantooruren. Dit is ook mogelijk op zondag, zoals het ook mogelijk is een
'losse zondag' te huren. Wij verhuren niet voor halve dagen.

 

Wij verhuren uitsluitend na telefonische reservering.

 

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen,

neem dan gerust contact met ons op:

tel. +31.43.3436501 / +31.651424283 of email: amcttheunissen@outlook.com

VOORWAARDEN

 

STANDAARDBEPALINGEN VOOR HET HUREN  / VERHUREN VAN MOTORFIETSEN BIJ AMCTMOTORRENT MAASTRICHT

 

1. BEPALING VAN DE HUURPRIJS

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengeko­men. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de verzegelde kilometerteller. Huurder verbindt zich ervoor zorg te dragen, dat bij verzegeling van de kilometerteller, ook ten aanzien van de aansluitingspunten van de kabel intact blijft. Indien de kilometer defect raakt, dient zulks onmiddellijk te worden gemeld aan de verhuurder. Het na het defect aan de kilometerteller verreden aantal kilometers wordt zonodig berekend aan de hand van wegenkaarten.

 

2. VERLENGING VAN DE HUUR

Huurder is verplicht de motor uiterlijk op de dag, plaats en het tijdstip, dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door de verhuurder is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan de standaardbepalingen.

 

3. OVERSCHRIJDING VAN DE HUUR

Indien de motor niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij de verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot   onmiddellijke terugname van de motor, waarbij overigens de huur automatische doorgaat onder dezelfde bepalingen, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 30,- onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden schade en de te maken kosten, tenzij huurder aantoont dat overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een technisch mankement van de motor, dat reeds in aanleg aanwezig was bij het aangaan van de huurovereenkomst.

 

4. AFREKENING HUURBEDRAG

De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders wordt overeengekomen dient betaling contant te geschieden of onmiddellijk na inlevering van de motorof na verval van de huurtermijn. Een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, reserveringsvergoeding en/of waarborgsom kan worden verlangd. Indien de vordering van de verhuurder desondanks niet contant of op het overeengekomen tijdstip wordt betaald is hij gerechtigd deze te verhogen met een rente van 1% per maand, welke verhoging wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee overigens de verplichting van de huurder tot contante betaling komt te vervallen. Deze verhoging gaat één maand na inlevering van de motor of na verval van enige huurtermijn in, terwijl verhuurder daarnaast tevens gerechtigd is om indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft, het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van de raadsman en de werkelijk gemaakte nader te specificeren buitengerechtelijke kosten.

 

5. KOSTEN TIJDENS HUURTIJD

Gedurende de tijd, dat huurder over het voertuig beschikt, zijn kosten aan het gebruik van de auto verbonden zoals motorbrandstof, stalling en wassen voor rekening van de huurder.

 

6. GEBRUIK HUURMOTOR

Alleen de met name in de huurovereenkomst genoemde berijder(s) mag (mogen) de motor besturen. Het doorverhuren van de motor is niet toegstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Huurder dient ervoor te zorgen dat de motor op behoorlijke wijze behandeld en verzorgd en overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt uitsluitend op de verharde weg en dat voor overbelasting en beschadiging van het in- of exterieur wordt gewaakt. De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit, die tot het goed besturen vereist is. Het is niet toegestaan de motor te bezigen voor het vervoer van personen en/of goederen tegen betaling, voor het geven van rijonderricht en voor wedstrijden of betrouwbaarheidsritten en voor het trekken van voertuigen. Zonder toestemming van de verhuurder mag de motor niet naar het buitenland worden gebracht. De huurder dient ervoor te zorgen, dat geregeld het olie- en remvloeistofpeil alsmede de bandenspanning wordt gecontroleerd.

 

7. REPARATIES EN ONDERHOUDSBEURTEN

De kosten van reparatiewerkzaamheden, waaronder ook bandenreparatie (boven het bedrag van het eigen risico) en onderhoudsbeurten komen geheel voor rekening van verhuurder. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen in principe in het bedrijf van de verhuurder te worden uitgevoerd. Wanneer dit niet mogelijk is, dient gebruik te worden gemaakt van de diensten van een BOVAG-auto-bedrijf. Indien de kosten van reparatie- c.q. vervangingswerkzaamheden een bedrag van € 75,- niet te boven gaan, kunnen deze werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder ten uitvoer worden gelegd. Voor kosten van reparatiewerkzaamheden en onderhoudsbeurten boven een bedrag van € 75,- dient de verhuurder vooraf toestemming te verlenen, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van de verhuurder elders uitgevoerde door de huurder betaalde reparaties worden door de verhuurder tegen overlegging van de kwitantie vergoed. Eventueel in het buitenland betaalde kosten worden vergoed tot maximaal de bedragen die overeenkomen met de kosten in Nederland voor overeenkomstige werkzaamheden. Bij reparaties vervangen onderdelen dienen bij de verhuurder, indien hij daarom verzoekt, te worden ingeleverd. Eventueel hieraan verbonden transportkosten zijn voor rekening van verhuurder.

 

8. UITRUSTING HUURMOTOR

Alvorens huurder de motor gaat berijden, dient hij na te gaan of de opgegeven uitrustingsstukken aanwezig zijn en hiervan aantekening is gemaakt op de huurovereenkomst. Everntueel aanwezige schade aan de huurmotor dient op de huurovereenkomst te worden aangetekend. De verhuurder staat garant dat de motor op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert. Huurder is aansprakelijk voor schade welke optreedt door verlies van de motorpapieren, zoals

kentekenbewijs en grensdocumenten. Huurder is verplicht de waarde van niet teruggegeven onderdelen, gereedschappen en motorpapieren bij het terugbrengen van de motor te vergoeden. Huurder is gehouden de motor in goede staat bij de verhuurder terug te bezorgen.

 

9. VERZEKERINGEN

De huurder verklaart hiermede bekend te zijn dat er ten aanzien van de motor en opzittenden geen andere verzekering tegen Wettelijke Aansprakelijkheid tot het wettelijk voorgeschreven minimum of anderszins alsmede cascoschade is gesloten. Schade aan de motor of aan derden die om welke redenen dan ook niet ten volle door de verzekeraar wordt vergoed komt voor de rekening van de huurder, die de verhuurder voor alle aanspraken dezer zake vrijwaart. Wanneer uit de huurovereenkomst blijkt, dat het eigen risico voor huurder niet is afgekocht, komt bij schade door eigen schuld ook het bedrag voor eigen risico voor rekening van huurder. De verzekeringsvoorwaarden liggen bij de verhuurder ter inzage.

 

10. SCHADE

Huurder is aansprakelijk voor alle schade waaronder ook bovenhoofdse schade, voorzover dit niet door de verzekering wordt gedekt, gedurende de huurtijd, aan of met de motor toegebracht. Ingeval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met de onder de huurovereenkomst vallende motoren, is huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna de instructies van verhuurder op te volgen, zoals het overleggen van getuigenverklaringen en/of andere bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben. Zulks onder inzending van een schadeaangifteformulier. De berijder van de gehuurde motor dient in het desbetreffende geval door de politie rapport of procesverbaal te doen opmaken. Ingeval van schade in het buitenland zijn de kosten van een eventuele repatriëring uitsluitend van de huurmotor voor rekening van de verhuurder, tenzij verhuurder de huurder verplicht heeft gesteld zich tegen deze kosten van repatriëring te verzekeren.

 

11. SCHADE VAN DE HUURDER

Huurder heeft indien verder rijden met de gehuurde motor tengevolge van een defect aan de motor dat reeds (in aanleg) bij aanvang van de huur aanwezig was bij een ongeval buiten zijn schuld, recht op vergoeding van kosten en schaden, dan wel vervangend vervoer tegen daarvoor geldende tarieven evenwel tot een maximum van € 200,- e.e.a. ter keuze van de verhuurder. In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft huurder geen recht op vergoeding van kosten en schade of vervangend vervoer.

 

12. BEDRIJFSSCHADE

De huurder is aansprakelijk voor de door de verhuurder te lijden bedrijfschade voorzover deze schade geleden wordt door opzet of grove nalatigheidof grove schuld van de huurder of de bestuurder. Deze wordt thans voor beide partijen bindend bepaald op het objectief vast te stellen aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd evenwel met 10% wegens besparing van op verhuurder drukkende kosten en lasten.

 

13. VRIJWARING VERHUURDER

De huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade van opzittenden of derden waarvoor de verhuurder aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurtijd door de bestuurder en/of opzittenden gepleegde strafbare feiten tenzij de door verhuurder verschuldigde boeten en/of schadevergoeding een gevolg is van een defect dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de huur.

 

14. WAARBORGSOM/RESERVERINGSVERGOEDING

De waarborgsom/reserveringsvergoeeding strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder door welke oorzaak dan ook, geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde motor. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan de huurder krachtens de bepalingen van de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

 

15. ONTBINDING VAN DE HUUR

De verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de motor te stellen, indien blijkt tijdens huurperiode dat huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt en wanneer er zich tussentijdse omstandigheden voordoen waarmede de verhuurder bij de aanvang van de huur niet op de hoogte was; bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surcéance van betaling of faillissement van huurder; - bij vestiging in het buitenland van huurder; - bij vordering van overheidswege van de desbetreffende verhuurde motor, dan wel bij beslag op deze motor. Huurder machtigt bij deze verhuurder of door deze aangewezen personen de motor te controleren waar deze zich verbindt dan wel zich weer in het bezit van de motor te stellen. In het geval dat de motor door de verhuurder is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de terzake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

043 3436501 | 06 51424283

amcttheunissen@outlook.com

MOTORVERHUUR

RESERVEREN

TARIEVEN

VOORWAARDEN